PRIVACY

Algemene voorwaarden van Keep It moving vanaf Oktober 2017

Algemeen

Op alle door Keep It Moving gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Iedere klant is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van Keep It Moving.

Overeenkomst

Vanaf de start van uw training en of betaling van uw beurt/beurten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de ALGEMENE VOORWAARDEN van KEEP IT MOVING.

Privacy

Keep It Moving is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in mijn database opgenomen en verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en het opmaken van facturen voor de door u gekozen diensten. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.

Ziekte

In geval van een langdurige blessure, ziekte of vakantie waardoor u minimum 1 maand niet kan trainen, kan Kim Bergmans uw beurten verschuiven en de periode opschuiven waarin de beurten dienen opgebruikt te worden.

Annulaties

Een annulatie dient te gebeuren minstens 24uur op voorhand. Dit om andere klanten de mogelijkheid te bieden uw plaats in te nemen alsook dat Kim Bergmans haar planning op voorhand kan maken en weet dat uw training al dan niet moet voorbereid worden.

Indien dit binnen de 24uur pas wordt geannuleerd ben ik genoodzaakt 1/2 beurt aan te rekenen.
Indien u zonder verwittigen niet komt opdagen op uw afspraak ben ik genoodzaakt 1 volledige beurt aan te rekenen.

Ik ben ten alle tijden bereikbaar telefonisch, indien ik niet opneem, volstaat een voicemail, een sms of whats-app-bericht.

Betalingen

Bij aanvang van uw trainingsperiode dienen de beurten reeds betaald te zijn.
Vanaf dat een betaling is voldaan dient de klant zijn/haar beurten volledig zelf op te nemen, zonder dat deze worden terugbetaald en of worden doorgegeven. Enkel indien wegens een verhuis, ernstige blessure of ziekte die langer dan 6 maanden zal duren, het volgen van de training niet meer mogelijk maakt, kunnen wij een onderling akkoord hierover maken. Vanaf de betaling zijn uw beurten 120 dagen geldig (bij 16-, 24- of 36 beurtenkaarten).

Op uw factuur staat telkens een datum vermeld waarna binnen de 2 weken uw betaling dient te gebeuren.
Op elke factuur staat onderstaande nota.

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige acte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, onconventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12% met een minimum van 25 EURO. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper/klant. Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren.

Persoonsgegevens

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van de klant (bv. contactgegevens) dienen direct aan Kim Bergmans te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van de wijzigingen en wanneer Keep It Moving kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

Aansprakelijkheid

Keep It Moving en Kim Bergmans of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel van de klant en/of derden, opstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Keep It Moving.

Keep It Moving en Kim Bergmans of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Keep It Moving.

Het gebruik van materiaal, het volgen van de schema’s of van cursusonderdelen en/of-activiteiten van welke aard ook, bij Keep It Moving, is geheel op eigen risico van de klant.

Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar.

Noch het bedrijf, nog zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied waar de training door gaat. Iedere klant of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Keep It Moving aangerichte schade.

Huisreglement

De klant mag tijdens zijn afspraak het vooropgestelde schema afleggen onder begeleiding van zijn/haar coach. Rekening houdend met het volgende:

• Het dragen van gepaste kledij
• Het dragen van propere sportschoenen of op blote voeten
• De ruimte dient u netjes achter te laten zoals ze was bij aankomst
• Indien u te laat komt, is dit een vermindering in uw tijd en gaat de training pas van start wanneer u volledig klaar bent en eindigt de training op het afgesproken uur.
• U dient zich te houden aan de door uw coach opgelegde instructie, noodzakelijke orde en discipline.

Bij overtreding van deze instructies/voorwaarden is Keep It Moving gerechtigd de training te beëindigen en of u de toegang te ontzeggen en uw beurten direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.

Overtuigd of nog vragen?
Neem contact op!

Personal trainer regio Mechelen · kim@keepitmoving.be · +32 470 69 56 76

© Keep It Moving | BE 0461.176.996 | Algemene voorwaarden & Privacybeleid | By Publiplus
×

 

Hallo!

Heb je een vraag of wil je mij als personal trainer inschakelen? Neem gerust even contact op!

× Hoe kan ik je helpen?